Hur många fel gör ett rätt?

Det är många som har åsikter om vad som händer i Sverige ju nu, så även jag. Efter att ha följt allting som har med covid19 att göra sedan mitten på januari och även med viss kunskap inom matematik och statistik, tror jag mig kunna göra vissa bedömningar om läget. Det råder en splittring i Sverige just nu. Myndigheterna är försiktigt positiva och anser att utvecklingen sker som förväntat, en bild som inte delas av sjukvården i Stockholm. Befolkningen är delad, vissa lever nästintill normalt, vissa är helt isolerade. Även forskare är oense och beslutsfattarna står inför den stora utmaningen att fatta beslut baserade på få och icke vetenskapligt legitimerade studier.

Att inte stänga ner samhället i smittans tidiga skede är ett irreversibelt beslut som kan bli dyr i form av människoliv och chanserna att begränsa smittan minskar för varje dag. Att stänga ner samhället ger förutom möjligheten att när som helst öppna upp igen också möjligheten för myndigheterna att fundera ut nya lösningar, köpa sig tid, skona sjukvården från överbelastning och rädda liv. De flesta utvecklade länder har valt det senare alternativet.

Under de senaste veckorna har svenska myndigheter kämpat hårt i kampen mot covid19: resurser har mobiliserats och regioner har koordinerats, flera ekonomiska krispaket på över 1000 miljarder kronor har lagts fram, ett nytt fältsjukhus i Älvsjömässans lokaler har byggts och svenska läkare och sjuksköterskor sliter dag och natt för att rädda liv. Idag har Sverige över 1400 avlidna i covid19, en siffra som är en magnitud högre än i våra grannländer. Hur kunde det bli så? Svaret finns i de antaganden som Folkhälsomyndigheten gjorde under virusets initiala spridning i Sverige.

  • Man bedömde att skyddsmaterial skulle primärt användas i vården eftersom de inte räckte för att också användas inom äldreboenden.
  • Man bedömde att det räcker (och rekommenderar fortfarande) att bara stanna hemma om du har symtom.
  • Man bedömde att i en familj med en bekräftad smittad person, skulle övriga familjemedlemmar antas friska tills de visade symptom.
  • Man bedömde hemvändande resenärer från norra Italien kunde leva normalt om de inte hade symptom, samtidigt som 16 miljoner människor i Norra Italien sattes i karantän.
  • Man bedömde risken för smittspridning från symptomfria och presymtomatiska personer som försumbar.

Dessa bedömningar gjordes trots att tidiga studier från Kina visade att:

  • Covid19 är mycket smittsamt, en covid19 bärare smittar i genomsnitt 2-2.5 andra, jämfört med säsongsinfluensa där samma siffra är 1.3.
  • Smittan bedöms spridas även via beröring av gemensamma föremål, vilket kan antas oundvikligt inom tex en familj eller i offentliga miljöer.
  • En stor del av smittade individer visar inga eller mycket milda symptom men kan ändå föra smittan vidare.

Den mest kostsamma av bedömningar har varit att bortse från presymptomaitsk smittspridning och det är också den som är grunden i den svenska strategin, alla som visar minsta lilla symptom stannar hemma. 

Som svar på frågor om pre-och asymptomatisk smitta, svarade FHM under presskonferensen den 18/3 att allting är normalfördelat, dvs största delen av smittspridningen sker av dem som har symptom och en väldigt liten del smittar utan symptom, enligt FHM endast 1% vilket kan anses försumbart. Vad denna siffra grundas på, har inte redovisats, men andra studier visar att spridning från presymptomatiska personer kan stå för mellan 6.4% och 12.6% av smittspridning inom de kluster som studerats. Nya studier indikerar att 44% av smittspridningen inom en grupp kan ske 1-2 dagar innan de smittade visar symptom. Att helt avfärda presymptomtisk smittspridning innebär också att bortse från det faktum att en symptomfri person som lever normalt möter mycket större antal människor, än en symtomatisk person.

Sveriges strategi är skräddarsydd för svenska folket och liknar därför inte våra grannländers. Argumenten för detta är att svenska folket har högt förtroende för sina myndigheter, är bra på att följa rekommendationer och ta personligt ansvar. Även om så är fallet, finns det andra skäl, för just Sverige, att ha infört striktare regler för att förhindra smittspridningen. Enligt SCB har Sverige högre andel tidsbegränsade anställningar än EU genomsnittet, för vilka människor, att stanna hemma vid minsta lilla symptom innebär en stor risk. Man ser nu att personer födda i Somalien och Irak är överrepresenterade i dödstalen. Jag skulle hellre se hur fördelningen ser ut mellan olika yrkesgrupper än födelseländer. Siffror från SCB, visar att 79% av arbetande män födda i Afrika är arbetare och 21% är tjänstemän, motsvarande siffra för svenskfödda arbetande män 50/50. Vi ser liknande trend från USA som visar att afroamerikaner och personer med latino ursprung är överrepresenterade i smitto- och dödstalen för covid19. Vissa yrkesgrupper har inte valmöjligheten att jobba hemifrån, är ofta i kontakt med stort antal människor under ett arbetspass och saknar anställningstrygghet pga sin anställningsform. Detta i kombination med förekomsten av underliggande sjukdomar och eventuell ovilja eller socioekonomisk oförmåga att följa myndigheternas rekommendationer, kan förklara varför vissa grupper blir mer utsatta.

Den 16/3 rekommenderades alla över 70 år att begränsa sina sociala kontakter, Folkhälsomyndigheten bedömde alltså att smittan var så utbredd i samhället att dessa riskgrupper löpte risk att smittas, bara de så mycket som gick till mataffären. Besök på äldrevården avråddes och senare förbjöds. “Var och en av oss har ett ansvar att skydda de äldre och riskgrupperna” sa Stefan Löfven den 22/3. Under presskonferensen 26/3, då Sverige hade 46 dödsfall av covid19, sa Folkhälsomyndigheten att man skulle prioritera att testa vårdpersonal i första hand och personal inom äldrevården i andra hand. Ännu kunde personal i äldreboenden arbeta utan att vara testade för covid19 och utan adekvat skyddsutrustning, så länge de inte visade symptom, vilket nu visat sig vara en dödsdom för de äldre i äldreboenden. Varför besökare och allmänheten skulle vara smittad i större utsträckning än personalen, som alla lever i samma öppna samhälle, är ett oförklarligt antagande.

Svenska äldreboenden är en representativ bild av spridningen i det svenska samhället. Riskgrupper och personer i äldreboenden, har mycket större sannolikhet att visa symptom och även dö av covid19, varför smittan i ett äldreboende får mycket större konsekvenser än tex i en skolklass, en fritidsförening eller liknande. Folkhälsomyndigheten sa förra veckan att “vi ska undersöka vad de har gjort annorlunda i Norge”. Genom att stänga ner och begränsa hela samhällets sociala kontakter minskar smittspridningen i samhället till högre grad, då skyddas de svaga, riskgrupperna och de som av olika anledningar måste vara ute i samhället, till exempel vårdpersonal och andra yrkesgrupper av samhällsbärande karaktär. Vilket är precis vad man har gjort i tex Norge.

Vi lyckades inte skydda dem äldre, konstaterade Stefan Löfven 9/4, men vilka har Sveriges strategi lyckats skydda hittills? Medianåldern på IVA är 61 år, dvs långt under riskåldern 70 år. Kanske det viktigaste av allt att veta om spridningen av covid19 i ett samhälle, är det faktum att mörkertal och faktisk spridning, upptäckas med en fördröjning på 2-3 veckor. 

Att var reaktiv i hanteringen av ett virus som sprids exponentiellt, är som att försöka springa ett marathon där mållinjen ständigt flyttas framåt. Våra grannländer är överens om att hanteringen av detta virus kräver tydliga direktiv och strikta restriktioner, Sverige anser att rekommendationer och möjligheten till egen tolkning (som tex inom sportföreningar och restauranger) är mer effektivt. Att hålla fast vid en strategi som har lett till att 1400 personer dött, endast 20% av intensivvårdskapaciteten i Stockholms står disponibel, trots att ca en tredjedel av dem som dött, dött på äldreboenden och inhemska experter som höjer rösten för att rädda liv, tystas och kritiseras, är i bästa fall en övertro på sin egen förmåga. 

Problemet med en strategi grundat i personligt ansvar är att ju sämre strategin fungerar, desto fler kommer att motsätta sig den. Problemet med en strategi, som via att försumma några men viktiga egenskaper hos viruset, lett till att onödigt många människor mist livet, är att även om strategin nu förändras, har befolkningens förtroende för de ansvariga myndigheterna minskat. 

Exakt hur många tusen svenskar som kommer att dö till följd av covid19 är det ingen som vet, men det ser ut att kunna bli betydligt fler än danskar, norrmän och finländare tillsammans. 

 

Källor:

1 https://www.svd.se/region-stockholm-haller-presstraff-om-coronalaget

2 https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-politikerna-gripa-in/

3https://fohm.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/68d4537bf2714e63b646c37f152f1392

4 http://coronamap.org

5 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51787238

6 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

7https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf?sfvrsn=fce87f4e_2, sida 12

8 Wei WE, Li Z, Chiew CJ, Yong SE, et al. Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 — Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR, 1 April 2020/69. 

9 Du Z, Xu X, Wu Y, Wang L, Cowling BJ, Meyers LA. Serial interval of COVID-19 among publicly reported confirmed cases. Emerg Infect Dis 2020. Epub March 19, 2020. 

10 https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5

11 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku–tema-utvecklingen-for-tidsbegransat-anstallda-2005-2019/

12 https://www.scb.se/contentassets/b49d7efc2653457f8179f18461d2bf38/am0208_2018a01_sm_am33sm2001.pdf

13 https://www.nytimes.com/2020/04/08/nyregion/coronavirus-race-deaths.html

14 https://www.svd.se/stefan-lofven-vi-har-inte-lyckats-skydda-vara-aldre

15 https://www.icuregswe.org/data–resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/

16 https://www.dn.se/nyheter/sverige/coronakrisen-12-april-det-behover-du-veta/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s